chennyjoi:

wet

chennyjoi:

wet

130186:

Cushnie et Ochs Fall 2014

130186:

Cushnie et Ochs Fall 2014

fashionseoul:

Jang Kiyong, Nam Joohyuk, Kim Taewhan for Kim Munsoo’s Show at 2014 Seoul F/W

fashionseoul:

Jang Kiyong, Nam Joohyuk, Kim Taewhan for Kim Munsoo’s Show at 2014 Seoul F/W

kalories1:

AHS